Gülünün Solduğu Akşam #2020

Gülünün Solduğu Akşam Erdal Öz G l n n Soldu u Ak am Deniz Gezmi Yusuf Aslan H seyin nan Sinan Cemgil ve daha niceleri Mamak Askeri Cezaevi nde bu ocuklar n o uyla konu mu tum Deniz le anla t m z gibi tuttu um notlardan yola karak bir roman yazacak

 • Title: Gülünün Solduğu Akşam
 • Author: Erdal Öz
 • ISBN: 9789755100869
 • Page: 379
 • Format: Paperback
 • Gülünün Solduğu Akşam Erdal Öz Deniz Gezmi , Yusuf Aslan, H seyin nan, Sinan Cemgil ve daha niceleri Mamak Askeri Cezaevi nde bu ocuklar n o uyla konu mu tum Deniz le anla t m z gibi, tuttu um notlardan yola karak bir roman yazacakt m Sordu um sorularla onlar s rekli k k ayr nt lara y neltmeye al m t m Roman, bu ayr nt lardan do up geli ecekti Ne yaz k ki i yar m kald Hele belgeselDeniz Gezmi , Yusuf Aslan, H seyin nan, Sinan Cemgil ve daha niceleri Mamak Askeri Cezaevi nde bu ocuklar n o uyla konu mu tum Deniz le anla t m z gibi, tuttu um notlardan yola karak bir roman yazacakt m Sordu um sorularla onlar s rekli k k ayr nt lara y neltmeye al m t m Roman, bu ayr nt lardan do up geli ecekti Ne yaz k ki i yar m kald Hele belgesel bir roman i in elimdeki notlar n yetersizli ini g r nce b yle bir al maya girmekten vazge mek zorunda kald m Y llar sonra, bir ba ka bi imlemeyle, sonunda olu turabildim bu kitab G l n n Soldu u Ak am, ser ven dolu s r kleyici bir roman gibi de okunabilir Ama ac ve h z n y kl bir kitap oldu u da bilinmelidir An , belge, anlat kar m bu kitab dilerseniz bir roman gibi okuyun yeter ki sizde b rakaca h z n kal c olsun ERDAL Z
  Gülünün Solduğu Akşam Erdal Öz

  • UNLIMITED PDF ↠ Gülünün Solduğu Akşam - by Erdal Öz
   379 Erdal Öz
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF ↠ Gülünün Solduğu Akşam - by Erdal Öz
   Posted by:Erdal Öz
   Published :2020-04-23T05:29:16+00:00

  One thought on “Gülünün Solduğu Akşam”

  1. Eylem yaparken bile tan mad n bilmedi in insanlar n lebilece ini d n yorsun, z l yorsun diyen ve ka rd klar Amerikal lar l mle tehdit etseler de sonra ld rme eyleminden ne kadar uzak merhametli y rekleri olduklar n Hi birimiz adam ld rmemi iz ki o g ne kadar, o g nden sonra da ld rmedik Deniz Gezmi c mlesi ile anlatan p r l p r l insanlar biz ld rm z ya daha da kimselere bakacak y z m z olmamal nfazlardan sonra cenazeleri ailelerinin istedikleri gibi al p gitmelerine m saade etmeyen, n n mezar n [...]

  2. Reis, sen iyi belgeliyorsun, dedi Che Guevara y belgeledi in yk n ok iyiydi Belgeye dayal iyi eyler yazacaks n sen Yazmal s n Bizi de yazmal s n a rm t m Bizi sen yazacaks n, dedi Bizim u anda tek g rg tan m z sensin Boku bokuna as l p gidece iz Yan m za sokulan tek yazar sensin Bizlerden sen sorumlusun reis Bizleri iyice incele incele Bize sorular sor, gerekli her eyi ren, yaz bizi Yazar m s n

  3. ncelikle Benden nce yaz lm yorumlara bakt mda kitab n roman kategorisinde de erlendirildi ini g rd m ve g zlerime inanamad m Zira yazar kitab n ba nda ve sons z k sm nda bir roman olmad n zellikle belirtmi Benden nceki okurlarla farkl bir kitab m okuduk diye ok d nd m Son b l m hari zellikle idam infaz sahnelerinin anlat ld k s mlar o anlar ya at rcas na dile getirilmi Bitirdi imde 5 y ld z vermeyi d nd m ama o son b l m y z nden varmad elim nanma ya da inanmama karar bize b rak lm olsa bile, ya [...]

  4. Deniz Gezmi , Yusuf Arslan, H seyin nan ve onlarla birlikte m cadele eden di erlerinin ya am yk s n anlatm Erdal z Anlat rken, bire bir onlar n anlatt klar n , kendi a zlar ndan derlemi Her sayfada o anlar tekrar ya att r yor Erdal z nsan n can n ac tan bir ya am yk s onlar nki Yeri geliyor bo az n z d mleniyor, yeri geliyor g zleriniz doluyor, yeri geliyor fkeleniyorsunuz Herkes ne zaman l relbet g l n n soldu u ak am

  5. Bir i seyahatinde, otel odas nda a laya a laya okudu um kitap Beni o kadar sarsm , o kadar i ine alm t ki, uzun s re etkisinden kurtulamam t m Herkesin mutlaka okumas , hatta yeniden okumas gerekti ini d n yorum Deniz bize d nd Cezaevinden bizi yang ndan mal ka r r gibi kap p havada getirdiler Ayakkab lar m z n ba lar n bile ba lamam za f rsat vermediler Postallar m n ba lar n ba las nlar as l nca postallar m n aya mdan d mesini istemem dedi

  6. Kitab okurken de bittikten sonra da bo az mdaki yumru ge medi, a lamadan duramad m Ola an st bir kitap, farkl g r leri yarg lar olanlar n bile mutlaka mutlaka okumas gerek.

  7. H seyin nan getirdiler Bildi imiz H seyin di Her zamanki H seyin.Oturdu.Bir sigara i ip i meyece ini sorduk meyeyim, dedi Aya ndaki lastik ayakkab lar g sterdi S yleyin babama, yar n aya mda bu lastik ayakkab lar g r nce, do ru d r st bir ayakkab s bile yokmu demesin, z lmesin Mamak ta, cezaevinde ayakkab lar m z giymemize bile f rsat vermediler Ayakkab lar m cezaevinde kald Onlara hediyem olsun.

  8. insan ne zaman l r elbet g l n n soldu u ak am Deniz Gezmi in, Erdal z e Mamak Cezaevi nin ay oca nda sen iyi belgeliyorsun reis, yaz bizi Boku bokuna as l p gidece iz Yazar m s n eklinde hitab sonras Erdal z n yazmay seve seve kabul etti i Deniz Gezmi , Yusuf Aslan, H seyin nan ve arkada lar n anlatan bu kitap her sayfas nda t yleri diken diken eder Okurken g zleriniz dolar Haftalarca etkisinden kurtulamayabilir, g nlerce kendinizi o sayfalar n en i li ekilde anlatt karanl k i kence odalar nda [...]

  9. a layarak okudu um say l kitaplardan d nemin ger ekleri, ilk okudu um 20 ya mda ok arpm t sonralar da defalarca okudum.

  10. Yine her sat r nda g re ime nice a r ta lar oturdu bu denli inanm l k, bu denli adanm l k pek az ki i ya am t r yery z nde Her sat rda biraz daha hayran oluyor, biraz daha sayg duyuyorum sahip olduklar y re e Milyonlarca kelime bir t rl ifade etmeme yaram yor u anki hislerimi Okuyun arkada lar, bilmemiz laz m, ayd nlanmam z laz m ki onlar bo una topra a d m olmas nla

  11. zerine denecek hi bir eyim yok Deniz, Yusuf, H zeyin, Mete, Sinan, rfan dan buraya nas l geldik, o imamlar, savc lar azalaca yerde nas l artt , kestiremiyorum Bu kadar k t nas l olunur, anlayam yorum Herkesin okumas gereken bir kitap.

  12. Buraya bir yorum yazabilmek i in san r m ilk nce bo az mdaki d mlerin, g s mdeki tu lalar n kalkmas n beklemeliyim.

  13. Abim Deniz de bulunan al nt lar yla ke fetti im kitap En yak n zamanda Yaral s n da okumak istiyorum Kitaba gelince 3 gencin dara ac na g t r l anlat l yor diyebiliriz Ne yaz k ki bu okudu um kitap hayal r n de il, ger ekten ya anm ok ac an lar bar nd r yor Deniz Gezmi , H seyin nan ve Yusuf Arslan n d nda rfan U ar n g rd i kence b l m beni k t etkiledi Zehir olay na gelince Bence bunda utan verici, k k d r c bir ey yok l m kesinle mi ken intihar devrimci bir harekettir l mden korkmad klar n ak [...]

  14. D nemin olaylar n ak c ve yal n bir dille anlat r Asl nda kitab n de eri benzer kitaplardan farkl , Erdal z de o d nem tutuklu, Mamak cezaevindeki gizli s yle ilerden, k sa k sa notlar ndan haz rl yor bu kitab Ne zor artlarda Sebebi mi Deniz Gezmi in kendisine Bizi yaz diye srarc olmas Erken tahliyesi her eyi yar m b rak r, elinde bir roman yazacak kadar veri yoktur nk Y llarca nas l bir ey yazmas gerekti ini bilmiyor, Erdal z Sonunda G l n n Soldu u Ak am k yor ortaya z lerek, i im s zlayarak b [...]

  15. bir o umuz Deniz Gezmi , Yusuf Arslan, H seyin nan biliyoruz idamlar dahil ya ad klar her eyi bir s r farkl kaynaktan hatta d nem d nem dergi gazetelerden okuduk kitapta sadece 3 fidan de il di er arkada lar da anlat l yor ve zellikle rfan U ar n i kencesinin anlat ld b l m beni derinden sarst bu kitab g zlerinden bir damla ya gelmeden okuyabilecek biri yoktur san r m Erdal z ard nda ahane bir eser b rakm.

  16. Yar n ocuklar m z n bu lke ile gurur duyabilmeleri, g slerini gere gere T rkiyeliliklerini hayk rabilmeleri i in her birimizin sorumluluklar n ve se imlerini s rekli g zden ge irmesi ve hep do ruyu ve iyiyi kovalamas gerekiyor Ge mi i tarafs zca g zden ge irip i ne, uvald z olay na girmemiz, kesin gerekiyor.

  17. Zaten bildi in hikaye Ama daha yak ndan daha samimi anlat l nca olanlar, sistemi daha da yak ndan tan d k a insan bi tiksinti kapl yor ruhunu, vicdan n O Deniz dir ve Deniz ler g n be g n o aland r

  18. Her sol g r l insan n mutlaka okumas gereken muhte em kitap.2 defa okumama ra men g zlerim defalarca do mu tur.

  19. Yal n bir dil ile yaz lm bir kitap Her eyi insan n g z n ne s r yor ok arp c a klamalar var i inde Bazi yerlerinde bo az m d mlendi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *